Photobucket

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

WBI


WBI

หลักการออกแบบสื่อ WBI 
1)            ออกแบบเนื้อหา
ขั้นที่ 1 ขั้นในการเตรียมตัว (Preparation Stage) เป็น ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของทีมผู้พัฒนาสื่อ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในทีม หรือ การผสานงานบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ
              ขั้นที่ 2 ขั้นการกำหนดเนื้อหา (Content Selection Stage) เป็นขั้นตอนในการเลือกเนื้อหาที่ต้องการที่จะมาทำสื่อ โดยจำเป็นต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะนำสื่อไปใช้งาน
              ขั้นที่ 3 ขั้นการกำหนดเนื้อหา(Content Analysis Stage)
ทำการวิเคราะห์แจกแจงเนื้อหาที่จะสอนว่ามีความซับ ซ้อนมากน้อยเพียงใด เป็นการตั้งเป้าหมายในการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ว่าจำเป็นต้องมีขอบ เขตการสอนอย่างไร
1)            ออกแบบโครงสร้างระบบ
เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้าง เพื่อให้เห็นภาพมากที่สุดโดยจะมีการใช้รูปโมเดลเข้ามาช่วยในการแสดง
                2.1 โครงสร้างแบบเส้นตรง (Linear Structure) เมื่อต้องการให้มีการนำเสนอเป็นแบบแบบลำดับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดบทเรียน เรียงไปตามลำดับของเนื้อหา

 

2.2 โครงสร้างแบบลำดับขั้น (Hierarchical Structure) เมื่อ ข้อมูลของบทเรียนเป็นแบบสัมพันธ์ที่แยกออกได้เป็นแต่ละส่วน ไม่จำเป็นต้องเรียนเป็นลำดับ โดยที่สามารถเลือกเรียนได้ว่าอยากเข้าเรียนในหน่วยเรียนใดก่อนก็ได้
  
  2.3 โครงสร้างแบบปิรามิด (Pyramidal Structure) เป็นโครงสร้างที่จัดที่จัดวางแหล่งข้อมูลในระดับที่3 ไว้ในระดับเดียวกันโดยโครงสร้างนี้จะเหมาะสมเมื่อทุกส่วนของ WEB ต้องการใช้ข้อมูลด้วยกัน
       3. ออกแบบหน้าจอ(User Interface)
เป็นการออกแบบหน้าจอ หรือหน้าตาของสื่อโดยส่วนนี้จะบทบาทและความสำคัญ หากออกแบบได้ไม่ดีก็จะทำให้ความน่าสนใจในตัวสื่อลดลง โดยจะแบ่งส่วนประกอบหลักๆได้ดังนี้
                 (1) หน้าแรก(Home Page) อาจจะถือได้ว่าเป็นหน้าบ้าน หากหน้าแรกดูไม่ดีหรือไม่น่าสนใจ ก็จะไม่สามารถดึงดูดผู้ชมหรือผู้ข้าศึกษา ให้เข้ามาศึกษาบทเรียนได้
                 (2) แถบกำหนดทิศทางการเดิน(Navigator) เป็น การจัดลำดับเส้นทางการเคลื่อนที่ไปยังหน้าต่างๆ การกำหนดเส้นทางที่ดีไม่สับสน วกวน จะทำให้ผู้ศึกษาไม่สับสน และเบื่อ ในการเข้าศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อ WBI
                                • Computer
                                • Server
                                                • Web Tools
                                                o HTML Editors
                                                o Database
                                                o Interaction
                                                o Multimedia Tool

องค์ประกอบ Web พื้นฐาน ของ WBI
                 1.Tutorial      
                 2.Lab Simulation      
                 3.Pretest/Posttest      
                4.Web  board/E-Mail
                5.FAQ       
               6.Link / Search      
               7.Student Databasesประโยชน์ของสื่อ WBI
               1. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
               2. ลดข้อจำกัดในความแตกต่างของโอกาสในการเรียนของแต่ละบุคคลได้
               3. ผู้เรียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนตามความต้องการของตนเองได้
                4. สร้างความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียน
               5. ลดต้นทุนการการจัดกิจกรรมการเรียน

ข้อจำกัดของสื่อ WBI
               1. ความพร้อมในระบบสื่อสารภายในประเทศยังไม่รองรับกับการใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
               2. ใช้งบประมาณในการลงทุนขั้นต้นค่อนข้างสูง
               3. ผู้เรียนขาดทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
               4. ขาดบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสื่อ

  อ้างอิง: http://sps.lpru.ac.th/script/show_article.pl?mag_id=13&group_id=57&article_id=954

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น