Photobucket

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

e-Supervision


    1.            ความหมาย
1.1      การนิเทศ (Supervision) หมายถึง การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา ให้งาน ต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
1.2      การนิเทศการสอน (Supervision of Teaching) หมายถึง กระบวนการที่มุ่งให้คำแนะนำ และความ ช่วยเหลือแก่ครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการ ในด้านต่างๆ ของผู้เรียน

    2.            ความสำคัญของการนิเทศ
การ นิเทศ เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  ทันต่อสถานการณ์  นโยบาย การศึกษา  หลักสูตรและองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งความสำคัญของการนิเทศการสอนมีดังนี้
            2.1
เพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
2.2 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม มีการปรับเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา
2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษา  เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดการศึกษา  เพื่อก่อให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษา
2.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา

    3.            จุดประสงค์ของการนิเทศการสอน
การ นิเทศการสอน  เป็นกระบวนการที่คนกระทำกับคน คือผู้นิเทศกระทำกับผู้สอน  เป็นกระบวนการที่มุ่ง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
                                3.1 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้สอน
                                                3.1.1
ให้ข้อมูลแก่ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน
                                                3.1.2 
ให้ผู้สอนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการสอน
                                3.2 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
                                                3.2.1 
ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการของสถานศึกษา
                                                3.2.2 
ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
                                3.3 
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สอน
                                                3.3.1 
มีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน
                                3.4 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการ

    4.            ประโยชน์ของการนิเทศการสอน
ประโยชน์ของการนิเทศการสอนที่สำคัญได้แก่
4.1.1                   ช่วยพัฒนาคุณภาพครู
4.1.2                   ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
4.1.3                   ช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
4.1.4                   ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจและความมั่นใจให้กับครู
4.1.5                   ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากร

    5.            หลักการของการนิเทศการสอน
นักการศึกษาได้ให้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการสอนไว้ดังนี้
                5.1 
การนิเทศการสอน เป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม  เพื่อให้ครูมีความเข้าใจในหลักวิธีการสอน ต่างๆ ใช้เทคนิควิธีการสอนอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  สร้างสื่อและใช้สื่ออย่างถูกต้อง  มีความเชื่อมั่น  มีทัศนคติและอุดมการณ์ในการสอน
5.2  การนิเทศการสอน ยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการ  หมายถึง  การนิเทศจะต้องดำเนินการอย่างมี ระบบแบบแผน  เป็นขั้นเป็นตอน  สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบ กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5.3  การนิเทศการสอน  มีความเป็นวิทยาศาสตร์  หมายถึง สามารถพิสูจน์ได้ถึงเหตุและผลรวมทั้ง ข้อเท็จจริงต่างๆ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีการสรุปผล  สามารถอ้างอิงได้และมีความน่าเชื่อถือได้
5.4  การนิเทศการสอน  ต้องมีความยืดหยุ่น  หมายถึง ความสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ  วิธีนิเทศการสอนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุด
5.5  การนิเทศการสอน  เป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างงานนิเทศกับงานอื่นๆ  หมายถึง  กระบวนการ พัฒนาการสอนของครูให้ดีขึ้น และสำเร็จตามเป้าหมาย  ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภายใน สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น

    6.            คุณลักษณะที่ดีของผู้ทำหน้าที่นิเทศ
การนิเทศเป็นกระบวนการที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้นิเทศ จะต้องมีคุณลักษณะที่ดี  ดังนี้
6.1  ด้านความรู้  ต้องมีความรู้  ความเข้าใจในหลักทฤษฎี การจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนองค์ประกอบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะผลโดยตรง ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  นอกจากนี้ต้องรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล  รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
6.2  ด้านทักษะ  ต้องมีทักษะการสอนในเกณฑ์ดี  มีทักษะในการสื่อสาร  การแก้ไขปัญหา  การมองโลกในแง่ดี  และมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ดีด้วย
6.3  ด้านเจตคติ  ต้องเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่ดี  มีความสนใจ  ตั้งใจทำงาน  มีความรับผิดชอบ  ขยันขันแข็ง  มีความสุภาพ  เป็นกันเอง  เสียสละและอุทิศตนเพื่องาน


อ้างอิง : https://sites.google.com/a/wanthanaa.net/www2/e-supervision


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น